I. Výklad pojmů

Poskytovatel:

AHELP Group, s.r.o.

IČ: 01483056

se sídlem Dvořákova 475, Velké Přílepy, PSČ 25264

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207233 

emailová adresa: info@picup.cz

Bankovní spojení: č.ú. 115-2719570257/0100 vedený u Komerční Banka a.s.

IBAN: CZ6401000001152719570257

Služby: Poskytovatel poskytuje svým klientům služby zejm. v oblasti postprodukci fotografií. Dle dohody s klienty může Poskytovatel poskytovat i jiné související služby.

Klient: Osoba, a to ať spotřebitel, nebo podnikatel, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování Služeb.

Smlouva: Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.

Portál: Webové stránky Poskytovatele dostupné na adrese www.picup.cz

Databáze: Databáze na fotografií Poskytovatelem a zpřístupněná přes Portál.

VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Smlouva o poskytnutí Služeb, podmínky poskytování Služeb

 • Poskytovatel poskytuje Klientům Služby na základě Smlouvy, která je mezi nimi uzavřena odesláním fotografí  (objednávky Služeb) k úpravě Poskytovatelem.
 • Poskytovatel je oprávněn odmítnout Klientovu objednávku služby i bez udání důvodu, avšak zejm. v případech, kdy by objednávané Služby byly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Poskytovatele.
 • Poskytovatel má právo neposkytnout Služby nebo jejich poskytování přerušit na dobu neurčitou zejm. v případech, kdy mu v tom brání vyšší moc nebo provozní či jiné překážky na straně Klienta nebo třetí osoby. V takovém případě není Poskytovatel povinen k náhradě jakékoli újmy Klientovi.
 • Poskytovatel může kdykoliv poskytování služby odmítnout. Klientovi nevzniká nárok na náhradu případné škody tím způsobený a to přímo či nepřímo.
 • V případě, že Klient Poskytovateli v objednávce Služeb nebo během jejich poskytování uvede jakékoli nepravdivé nebo zkreslené údaje, nese veškerou odpovědnost za případnou újmu tím způsobenou.
 • Poskytovatel nenese žádnou odpovědnosti za případné zpožděné dodání služby, nebo její nedodání klientovi. Klientovi tedy nevzniká nárok na náhrady škody.
 • Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za pravdivost, úplnost nebo správnost jakýchkoli údajů nebo informací, které mu Klient za účelem poskytnutí Služeb předá, příp. které Klient sám prostřednictvím Služeb zveřejní.
 • V případě prodlení Klienta s jakoukoli úhradou Služeb nebo jiné platby Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb Klientovi nebo s ním nezapočít.
 • Zasláním jakýchkoli podkladů v jakékoli podobě, které jsou nebo mohou být předmětem ochrany upravené zejm. právem duševního vlastnictví, Klient Poskytovateli prohlašuje, že je oprávněn s těmito podklady disponovat a takto nakládat.
 • Služba je dodávaná ve třech kategoriích kvalit Basic nejnižší, Standard střední, Exclusive nejvyšší.  Poskytovatel se zavazuje na fotografiích nahraných klientem provést  zejména operace viz. níže a to buď všechny, jiné, či jen vybrané, dle svého vlastního uvážení:
  1. Oříznutí snímku
  2. Doostření
  3. Vyrovnání
  4. Expozice
  5. Zřetelnost
  6. Kontrast
  7. Teplota snímku
  8. Barvení
  9. Křivky, živost a sytost
  10. Světla
  11. Jas
  12. Redukce šumu 

III. Cena a úhrada Služeb

 1. Nebylo-li sjednáno jinak, je klient povinen zaplatit Poskytovateli za Služby cenu dle Ceníku, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP a je jejich nedílnou součástí.
 2. Cena za Služby je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Prodlení s poskytováním Služeb způsobené okolnostmi na straně Klienta nebo třetí osoby nemá vliv na splatnost faktury za Služby.
 3. Klient souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel právo jak na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tak od Smlouvy odstoupit. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na povinnost náhrady příp. škody Poskytovateli.
 5. Je-li Klient v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 10,‑ Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Poskytovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Klientem v objednávce.

IV. Informace pro klienty – spotřebitele

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy pokud dodavatel službu nedodá.
 2. K odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář dostupný zde. Po jeho vyplnění je možné jej zaslat na e-mailovou adresu Poskytovatele info@picup.cz. Poskytovatel přijetí odstoupení od smlouvy Klientovi bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.
 3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Dvořákova 475, Velké Přílepy, PSČ 25264.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu, popř. poskytnutí Klientovi jiným způsobem.
 2. Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.
 4. Případné spory mezi Poskytovatelem a Klientem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Klient – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Poskytovatel doporučuje Klientovi nejdříve kontaktovat Poskytovatele pro příp. vyřešení nastalé situace.
 1. V případě vzniku sporu mezi Poskytovatelem a Klientem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Klient podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.7.2022

AHELP Group, s.r.o.

Příloha č. 1

Ceník Služeb

Tabulka s popisem jednotlivých služeb a jejich cenami.

SlužbaCena
Basic úprava fotografie39Kč s DPH
Standard úprava fotografie199Kč s DPH
Exclusive úprava fotografie399Kč s DPH